juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

Antipirēns

Antipirēns  INWOOD FIRE 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: INWOOD FIRE

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: FIR C

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Koksnes pretuguns aizsargsastāvs ( Antipirēns)

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: „Vincents Polyline” SIA 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: „ 4 „ sistēma

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Sertifikācijas institūcija INSPECTA LATVIA veica sertifikāciju atbilstīgi „ 4” sistēmai

un izdeva atbilstības sertifikātu Nr. 3001/2013

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības Būtiskie raksturlielumi

Ekspluatācijas īpašības

Saskaņota tehniskā specifikācija

Reakcija uz uguni, Klase

C-s1,d0

LVS EN 13501-1+A1:2010

FIGRA 0,4MJ (W/s)

147,5

LVS EN 13823:2010

Liesmas izplatība (Fs)

Mazāka par 150mm

LVS EN ISO 11925:2:2011

Bīstamās sastāvdaļas

Skatīt materiāla DDL

       

PIELIETOJUMS

Antipirēnu INWOOD Fire B izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs – zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei, kas nodrošina grūti degošas vai grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu. Antipirēnu INWOOD Fire B pielieto arī koksnes profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās). Antipirēnu INWOOD Fire B var pārklāt ar cita veida pārklājumiem (lakas, krāsas ), lai uzlabotu koka ārējo apdari. Antipirēna INWOOD Fire B darbības mehānisms - uz koka virsmas veido plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu piekļūšanu koksnes virsmai. Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus (PBDE). Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Antipirēnu INWOOD Fire B uz koka virsmas uzklāj ar otu, rullīti vai pulverizatoru (2 - 4 reizes) ar intervālu starp apstrādēm ne mazāku kā 6 stundas vai koka detaļas impregnē ar mērcēšanas palīdzību vannās (tilpnēs, tvertnēs u.c.) no 2 līdz 24 stundām. Patēriņš 300 – 360ml /m² (atkarībā no koksnes veida, mitruma, virsmas gluduma u.c.). Apstrādes laikā temperatūrai jābūt ne zemākai, kā +5 °C, koksnes mitrumam pirms apstrādes jābūt 18 %. Uzglabāt hermētiskā tarā 24 mēnešus. Nesasaldēt. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

UGUNSDROŠĪBAS KLASE . B-s1,d0 , LVS EN 13501-1+A1:2010, (koksnes biezums nav mazāks par 25 mm)..

DARBA TEMPERATŪRA

Apstrādes laikā ne zemāka, kā +5 °C, relatīvais gaisa mitrums ne augstāks, kā 70 %. Augstāka gaisa temperatūra labvēlīgi ietekmēs koksnes piesūcināšanos.

DARBA DROŠĪBA

Koksnes apstrādes process ir jāizpilda ārpus telpām vai labi vēdinātās telpās, izmantojot aizsardzības inventāru (gumijas cimdi, aizsargbrilles, darba apģērbs). H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. P260 Neieelpot izgarojumus /smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdinātās telpās. P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus. P301 + P330 + P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

Atbilstības sertifikāts N 2082/2013

 

 

Antipirēns FAP

Koksnes pretuguns aizsargsastāvs
LVS EN13501-1+A1:2010

APRAKSTS UN PIELIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Koka būvkonstrukciju pretuguns aizsargapstrāde samazina degošu materiālu un konstrukciju degtspēju, palielina to minimāli nepieciešamo ugunsizturību un ir obligāta prasība visām ēkām un būvēm, neatkarīgi no to nozīmes un piederības. Koksnes pretuguns aizsargsastāvs antipirēns FAP paredzēts koksnes materiālu profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās koka būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai.
Apstrādājot kokmateriālus, koka būvkonstrukcijas vai to elementus ar antipirēnu FAP, atbilstoši standartam LVS EN 13501-1+A1:2010 tie iegūst augstāko iespējamo ugunsreakcijas klasi B-s1,d0, kas nodrošina grūti degošu, ar minimālu dūmu izdalīšanos un degošu daļiņu neveidojošas koksnes iegūšanu, kā arī aizsargā koksnes virsmu no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības.
Antipirēna FAP un ar to apstrādāto paraugu kvalitātes rādītāji

Antipirēna ārējais izskats un krāsa

Bezkrāsains

Blīvums 20°C, g/cm3

1,24; ne mazāk

Pārklājuma izžūšanas laiks (pie 20°C),

6h; ne mazāk

Izžuvuša pārklājuma ārējais izskats bezkrāsains, viegli matēts,
(pielietojot krāsu pigmentus-pigmentēts attiecīgajā krāsā)

0 -1

Koka būvkonstrukciju virsmu apstrādes tehnoloģija, izmantojot pretuguns aizsargsastāvu antipirēnu FAP
Koka būvkonstrukciju virsmu apstrādē jāievēro sekojoši noteikumi:
* Apstrādei paredzēto koksnes materiālu un būvkonstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 15%, materiāla minimālais biezums 20mm.
* Antipirēnu uz koksnes virsmas uzklāj ar krāsu smidzinātāju vai citiem krāsotāja instrumentiem (suku, otu vai rullīti).
* Antipirēna FAP normatīvais patēriņš ir aptuveni 350g/m2 atkarībā no koksnes veida, mitruma, virsmas gluduma (zāģēta, ēvelēta koka virsma, skaidu plate) un konfigurācijas.
* Apstrādes laikā apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par 5°C un relatīvajam gaisa mitrumam - ne augstākam par 70%. Augstāka apkārtējā gaisa temperatūra un apstrādes šķīduma temperatūra labvēlīgi ietekmē koksnes virsmas piesūcināšanas procesu. Ar sagatavoto antipirēna šķīdumu (aukstu vai uzsildītu līdz 50...60°C) apstrādāt koka būvkonstrucijas no visām atklātajām pusēm 2...3 kārtās.
* Intervālam starp apstrādēm jābūt ne mazākam par 6 stundām.
* Pirms pretuguns aizsargpārklājuma uzklāšanas koksne jāattīra no netīrumiem un putekļiem.
* Koka konstrukcijas, kuras ir apstrādātas ar pernicu vai krāsotas (tajā skaitā ar eļļas, līmes vai silikātkrāsām) nevar tikt aizsargātas ar pretuguns aizsargmateriāliem, pirms tās nav rūpīgi attīrītas no minētajiem pārklājumiem.
* Ar antipirēnu FAP apstrādāto būvkonstrukciju virsmas nedrīkst apēvelēt vai citādi mehāniski apstrādāt, jo tādējādi tiek noņemta pretuguns aizsargkārtiņa. Šādas apstrādes gadījumā koka būvkonstrukciju virsmu pretuguns aizsargapstrāde jāizdara atkārtoti.
* Antipirēna uzklāšana jāveic vienmērīgi, bez izlaidumiem, rūpīgi apstrādājot plaisas un atsevišķu elementu savienojumu vietas.
* Izžuvis koksnes pretuguns aizsargsastāvs ir bezkrāsains un praktiski neietekmē būvkonstrukciju ārējās apdares īpašības.
* Lai uzlabotu koka būvkonstrukciju ārējo apdari, to virsmas pēc apstrādes ar antipirēnu atļauts pārklāt ar citām ugunsizturīgām lakām un krāsām.
* Antipirēna FAP pārklājuma garantijas laiks 3 gadi pie noteikuma, ka koka būvkonstrukciju uzturēšana un ekspluatācija tiek veikta atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām.
UZMANĪBU ! Pielietojot koksnes pretuguns aizsargsastāvu nepieļaut tā nokļūšanu uz metāla virsmām, tajā skaitā jumtu metāla segumu virsmām, jo antipirēns FAP izsauc paātrinātus šo virsmu korozijas procesus.

Drošības pasākumi un apkārtējās vides aizsardzība
* Antipirēns FAP un tā sastāvdaļas nav sprādzienbīstami, degoši un toksiski materiāli
* Darbinieki jānodrošina ar specapģērbiem, gumijas cimdiem, aizsargbrillēm un respirātoriem. Ja antipirēns vai tā sastāvdaļas nokļūst uz ādas, to nomazgā ar ūdeni un ziepēm. Cietušo vietu ieteicams ieziest ar taukainu vai mitrinošu krēmu.
* Izlietās vai izkaisītās antipirēna sastāvdalas nepieciešams nekavējoties savākt, nolietās virsmas - notīrīt. Antipirēna nokļūšana augsnē vai ūdenstilpnēs nav pieļaujama.
* Antipirēna FAP pielietošanā drīkst nodarbināt personas, vecākas par 18 gadiem, kuras izgājušas medicīnisko apskati, darba apmācību ar ķīmiskām vielām un drošības tehnikas instruktāžu

lvenes

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv