juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.82 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

"103.p. Ugunsaizsardzības sistēmas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām."
"104.p. Ugunsaizsardzības sistēmas un tajās veiktās izmaiņas atbilst tehniskajam projektam un ugunsaizsardzības sistēmu izbūvi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām."
"105.p. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas - ārējās un iekšējās ūdensvada sistēmas, ventilācijas sistēmas, ārējo un iekšējo elektroapgādi, ugunsaizsardzības sistēmas (vai to montāžas kārtas) pirms ekspluatācijas uzsākšanas pieņem ar aktu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem."
"106.p. Objektā glabā ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu, ekspluatācijas instrukciju, aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu, ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus, ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu."
"107.p. Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai norīko:
107.1.p. par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;
107.2.p. dežūrējošo personālu, kas diennakti kontrolē sistēmas un to darbspēju (izņemot objektus, kur trauksmes signālus parraida uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pūlti);
107.3.p. apkalpojošo personālu, kas veic sistēmu tehnisko apkopi un remontu (izņemot gadījumu, ja ir noslēgts līgums ar attiecīgu organizāciju par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu)."
"109.p. Ugunsaizsardzības sistēmām objektā vadītājs vai apsaimniekotājs izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:
109.1.p. instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;
109.2.p. instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes;
109.3.p. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu (4.pielikums);
109.4.p. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (5.pielikums);
109.5.p. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglamentu (6.pielikums)."
"110.p. Dežūrējošam personālam jāzina:
110.1.p. ugunsaizsardzības sistēmu tehniskais raksturojums un darbības kārtība;
110.2.p. ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas noteikšanas kārtība;
110.3.p. aizsargājamo telpu nosaukumi un atrašanās vietas;
110.4.p. rīcība gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcība stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes."
"111.p. Ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu veic īpaši apmācīta persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas apliecinošs dokuments. Ja objekta darbinieki minētos darbus nevar veikt, noslēdz līgumu ar attiecīgu organizāciju."
"112.p. Ar attiecīgo organizāciju noslēgtais līgums par ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu neatbrīvo objekta atbildīgo darbinieku no atbildības par šo sistēmu ekspluatāciju."
"113.p. Ugunsaizsardzības sistēmām nodrošina tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu. Reglamentu izstrādā, pamatojoties uz iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām."
"114.p. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus un remontdarbus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālā (4.pielikums)."
"115.p. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus un bojājumus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (5.pielikums)."

lvenrues

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv