juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

DARBA AIZSARDZĪBĀ, UGUNSDROŠĪBĀ UN AIZSARDZĪBĀ

1.Darba aizsardzības/ugunsdrošības dokumentu audits.

Apzināt trūkstošos darba aizsardzības, ugunsdrošības dokumentus; novērtēt esošo situāciju uzņēmumā, darba aizsardzības, ugunsdrošības dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, noteikt nepieciešamos pasākumus, lai sakārtotu darba aizsardzības, ugunsdrošības dokumentus atbilstoši LR darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām.

2.Darba vides risku novērtēšana /DVRN/.
Darba vides pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru novērtēšana:
- OBJEKTA/ TELPAS pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana un to novērtējums.
- DARBA VEIDA pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana un to novērtējums, t.sk. ERN /ergonomisko risku novērtējums/ un indikatīvo mērījumu veikšana.
- INDUSTRIĀLO IEKĀRTU pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana un to novērtējums.

3.Indikatīvie mērījumi.
Skaņas spiediena mērījumi (dB), Apgaismojums (Lx), Gaisa plūsmas ātrums (m/s), Gaisa temperatūra t ° (C) Mikroklimats GRM (%)
4. Instrukcijas, darbinieku instruēšana, žurnāli.
Piedāvājam veikt darba aizsardzības instrukciju, žurnālu (IEVADAPMĀCĪBAS, UZ DARBA VIETĀM/ UGUNSDROŠĪBA, IEPAZĪŠANĀS AR DVRN) izstrādāšanu saskaņā ar MK not. Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos (pieņemti 10.08.2010., spēkā no 01.10.2010.)”
5. Darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu /DVIUP/ plāns.
Darba vides iekšējās uzraudzības /DVIU/ pasākumu plāna sastādīšanu nosaka Darba aizsardzības likums (pieņemts 20.06.2001., spēkā no 01.01.2002., lai uzņēmumā pilnvērtīgi funkcionētu darba aizsardzības sistēma DVIU pasākumu plāns ir jāplāno katru gadu.
DVIU PASĀKUMU PLĀNĀ tiek noteiktas darba zonas, telpas, darba vietas/veidi, struktūrvienības, kurās nepieciešami riska samazināšanas un DVIU pasākumi, normatīvie akti, dokumenti, kas to nosaka, atbildīgās personas amats par izpildi, kā arī izpildes termiņš/datums, vienību daudzums, vienības cena, kopējās paredzamās izmaksas (summa EUR) un atzīme par izpildi.

6. Darba aizsardzības lietvedība, dokumentācija.
Darba aizsardzības lietvedības lietvedībā ietilpst rīkojumi par atbildīgajām personām darba aizsardzībā /DA/ ugunsdrošībā /UD/ elektrodrošībā/ED/ pirmā palīdzībā /PP/ , BI /bīstamo iekārtu/ uzraudzību u.c. saskaņā ar uzņēmuma specifiku, DA sistēmas stratēģijas plāna izstrādāšana uzņēmumā, DA/UD saistošo likumu, MK noteikumu, instruktāžu un apmācību periodiskuma saraksti.

7. Obligātās veselības pārbaudes /OVP/.
Dokumentācijas sagatavošana obligātajām veselības pārbaudēm /saraksti, rīkojumi, OVP kartes/, ko nosaka MK not. Nr.219 ”Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaudes” (pieņemti 10.03.2009., spēkā no 01.04.2009.)

8.Individuālie aizsardzības līdzekļu noteikšana /IAL/.
Dokumentācijas sagatavošana korektai individuālo aizsardzības līdzekļu izdošanas sistēmas ieviešanai darbiniekiem /saraksti, IAL un aizsargapģērba izdošanas formulāri/, ko nosaka MK not. Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”(pieņemti 20.08.2002., spēkā no 24.08.2002.)

9. Ķīmiskās vielas, produkti /ĶV,ĶP/ Bīstamās iekārtas /BI/.
Saskaņā ar MK not. Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” (pieņemti 15.05.2007., spēkā no 19.05.2007.) nodarbināto saraksta izstrādāšana darbiniekiem, kas saistīti ar ķīmiskajām vielām /ĶV/,produktiem /ĶP/. Iepazīstināšana ar DDL /Drošības datu lapām/ formas izveide.
Bīstamo iekārtu /BI/ saraksta sastādīšana, nosakot nepieciešamās pārbaudes un pasākumus drošai to ekspluatācijai, ko nosaka likums Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (pieņemts 24.09.1998., spēkā no 13.10.1998.)

10. Kompleksā uzņēmuma darba vides iekšējā uzraudzība.
Piedāvājam darba dēvējam darba aizsardzības sistēmas uzraudzību, kas nodrošinās nepārtrauktu, stabilu un drošu uzņēmējdarbību bez neplānotiem izdevumiem, nodrošinot drošu un likumdošanai atbilstošu darba vidi.

lvenrues

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv