juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

UGUNSDROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

Ugunsdrošības instrukcija. 

Ugunsdrošības noteikumu prasības nosaka, ka objektā ir jābūt izstrādātai un apstiprinātai ugunsdrošības instrukcijai. Ugunsdrošības noteikumi arī nosaka prasības ugunsdrošības instrukcijai.

Grenade&Serviss piedāvā izstrādāt ugunsdrošības instrukcijas, kā arī nelieliem objektiem iegādāties standarta ugunsdrošības instrukciju. Šo dokumentu izstrādei nepieciešamas specifiskas, konkrētas ugunsdrošības jautājumu zināšanas, tādēļ aicinām Jūs izvēlēties drošu dokumentu izstrādi pie Grenade&Serviss.

Jūsu uzņēmuma ugunsdrošības dokumentācija būs nevainojama – visi dokumenti atbildīs valstī noteiktajām prasībām!

Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi (izņemot dzīvojamās mājas) ir jāizstrādā rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, kā arī reizi gadā saskaņā ar šo plānu jāorganizē praktiskās nodarbības.

Mēs nodrošinām gan rīcības plāna izstrādi, gan piedāvājam veikt praktiskās nodarbības Jums ērtā laikā.

Jūsu uzņēmuma dokumentācija būs pilnīgā kārtībā un darbinieki būs informēti par to, kā jārīkojas krīzes situācijā.

Ja Jūsu objekts atbilst sprādzienbīstamas vides formulējumam, aicinām pieteikt rīcības plāna izstrādi Grenade&Serviss. Jūs saņemsiet pilnībā gatavu, precīzu rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un būsiet drošs par šī dokumenta pareizību.

Piedāvājam arī veikt praktiskās nodarbības saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. Ikviens Jūsu objekta darbinieks zinās, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā!

Grenade&Serviss Jums palīdzēt izstrādāt un apstiprināt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam. Jūs būsiet drošs par dokumentu korektumu un to, ka darbinieki zina, kā rīkoties.

 

Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde


Ugunsdrošības instrukcija un instruktāža

Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos precizēts un papildināts ugunsdrošības instrukcijas saturs. Instrukcijas, kas izstrādātas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un atbilst MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" prasībām, atbilstoši jaunajām prasībām jāpārstrādā līdz 2017.gada 1.septembrim. Pārstrādājot instrukcijas, tās būs jāpapildina, piemēram, ar objekta vispārīgu un ugunsdrošību raksturojošu informāciju.

Jauno noteikumu prasības arī maina ugunsdrošības instruktāžas veikšanas kārtību un tās biežumu. Noteikumu 185.punkts nosaka, ka „Ugunsdrošības instruktāžu veic par ugunsdrošības instrukcijā norādīto informāciju, kas tieši attiecas uz nodarbināto." Savukārt 190.punktā noteikts ugunsdrošības instruktāžu veikšanas biežums:

"Ugunsdrošības instruktāžu veic:

190.1. izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā;

190.2. ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā;

190.3. citos objektos – ne retāk kā reizi gadā."

Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos arī noteikta prasība personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic instruktāžu un praktiskās nodarbības, – tām ir jābūt profesionālajai izglītībai ugunsdrošībā vai attiecīgai apmācībai ugunsdrošības jomā.

178.punkts nosaka, ka: "Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

178.1. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

178.2. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām)."

Juridiskās personas vadītājam ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi.
Ugunsdrošības instrukciju izstrādā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vērā ugunsgrēka riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību.

Ugunsdrošības instrukcijā norāda šādu informāciju:

180.1. saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija:

180.1.1. objekta un teritorijas lietošanas veidu;

180.1.2. teritorijā, objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas;

180.1.3. apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;

180.1.4. ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;

180.1.5. maksimāli pieļaujamā ugunsslodze (MJ/m2) vai maksimāli pieļaujamais vielu un priekšmetu daudzums, kas vienlaikus var atrasties ražošanas vai noliktavas objektā;

180.1.6. esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču, iekārtu, tehnikas, inventāra un aprīkojuma (turpmāk – ugunsdzēsības līdzekļi) raksturojums un izmantošanas kārtība;

180.1.7. iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai;

180.1.8. maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā, ja objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, stāvā vai atsevišķā telpā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot daudzdzīvokļu objektu);

180.2. atbilstoši objekta vai teritorijas lietošanas veidam – citas ugunsdrošības prasības un norādījumi, kas nav minēti šajos noteikumos;

180.3. kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta;

180.4. objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš;

180.5. tehnoloģiskā procesa apraksts, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, lietojamo un uzglabājamo vielu un priekšmetu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un priekšmetu izmantošanas, uzglabāšanas un transportēšanas kārtība.

lvenrues

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv